Ukrayna İkili Geçiş Belgeleri

01.06.2018

Bilindiği üzere, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi’nin Başvuru Bölümünün 6. Maddesinin birinci fıkrası ile geçiş belgesi tahsisi yapılan firma taşıtlarının kullanılmış veya kullanılmamış olarak iade etmeleri gereken ülke geçiş belgeleri düzenlenmiştir.
 
Buna göre, Ülkemiz ile Ukrayna arasında 21 Ocak 2015 tarihinde imzalanan Kara Ulaştırma Karma Komisyon Toplantısı Protokolü gereğince, Ukrayna makamlarından, Türk taşımacılarınca kullanılmak üzere 6.000 adet ikili, 4.000 adet transit, 10.000 adet EURO 1 ve üstü transit, 3.100 adet boş giriş/dönüş yükü ve 3.000 adet 3. Ülke geçiş belgesi temin edilmektedir. Teati edilen ikili geçiş belgeleri de anılan Protokol hükümleri gereğince üçer aylık dönemler halinde kullanıma açılabilmektedir.
 
Bu kapsamda, Bakanlığımızca Ukrayna ikili geçiş belgelerine ilişkin yapılan incelemelerde, üçer aylık dönemler halinde kullanıma açılan ikili geçiş belgelerinden yılın ilk üç ayı için kullanıma sunulan 1.500 adet geçiş belgesinin son bir hafta kala tükendiği, ancak yılın ikinci üç ayı için açılan 1.500 adet belgenin bu şekilde dağıtılmasına devam edilmesi halinde Mayıs ayı sonunda tükeneceği, buna karşın 6.100 adet Ukrayna geçerli UBAK İzin belgesi ile yaklaşık beş ayda sadece 238 sefer gerçekleştirildiği görülmüştür.
 
Bu cihetle, Ukrayna ikili geçiş belgelerinin ve UBAK İzin belgelerinin daha verimli kullanımının sağlanması ve söz konusu taşımaların aksamadan devam edebilmesini teminen, Ukrayna ikili geçiş belgelerinin Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi’nin 6. Maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile düzenlenen iade edilecek ülke geçiş belgelerine dahil edilmesi hususu mezkur Yönerge’nin 25. Maddesi gereğince uygun görüldüğü Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Derneğimize bilgilendirilmiştir.