Hatırlatma: Bilirkişi Başvuru Tarihleri 5-30 Kasım 2018

30.10.2018

Sektörümüzde hali hazırda görülmekte olan davalardaki bilirkişi raporlarına ilişkin şikâyetler Derneğimiz ile paylaşılmakta ve söz konusu şikâyetlerde “sektör gerçekleri ile bağdaşmayan tespitlerin yer aldığı” hususu vurgulanmaktadır.

Derneğimiz bünyesinde yapılan istişarelerde ve edinilen bilgilerde, Lojistik sektöründe bilgi ve deneyim sahibi bilirkişi açığı bulunduğu değerlendirilmiş olup, söz konusu tespit doğrultusunda, sektörümüz ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi bilirkişi sayısının arttırılması konusunda çalışma yapılması kararı alınmıştır.

Adalet Bakanlığı, Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuru ile bilirkişilik başvuru tarih aralığı 05 Kasım - 30 Kasım 2018 olarak belirlenmiştir (Detaylar için TIKLAYINIZ).

Bilirkişilik Kanunu gereği bilirkişilik faaliyetlerinde bulunacak gerçek kişilerde aranacak şartlar aşağıdaki gibidir:
  • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
  • Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
  • Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.
  • Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.
  • Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.
  • Bilirkişilik temel eğitimini tamamlamak.
 
(Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan ve bilirkişi olma şartlarından biri olan Bilirkişilik Temel Eğitimi sağlayan eğitim kurumlarını öğrenmek için TIKLAYINIZ

 
  • Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak.
  • Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.
  • Daire Başkanlığının temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği EK-2’de yer alan nitelikleri taşımak. (Taşımacılık alanında bilirkişilik yapacak kişiler için belirlenmiş ilave nitelikler için TIKLAYINIZ)
Yukarıda yer alan şartları taşıyan ve sektörümüzde bilirkişi olarak görev almak isteyen “gerçek kişilerin” müracaatları önem arz etmektedir. Tüzel kişilerin başvuruları ile ilgili duyuru bilahare yapılacaktır.

Müracaat süreçlerine ilişkin detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

Sektörümüz ile ilgili bilirkişilik yapmak isteyen ve müracaatını tamamlamış kişilerin aşağıdaki form aracılığı ile Derneğimize bilgi vermeleri önem arz etmektedir.

Üyelerimizin bilgilerine önemle duyurulur.