Takograf Cihazları Servis Hizmetlerine Düzenleme

08.11.2018

Takograf cihazlarına yönelik servis hizmeti verecek kişilerin yetki belgesi almaları için taşımaları gereken eğitim sertifikası şartı kaldırıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelik, karayolu taşımacılığı yapılan araçlarda kullanılan takograf cihazlarının montajı, muayenesi, kalibrasyonu gibi alanlarda hizmet veren servislere ilişkin konuları düzenliyor. 

Buna göre, söz konusu servisler, takograf cihazları için Avrupa Birliği ülkelerinden birinin takograf otoritesi, takograf yetkili servisleri konusundaki otoritesi veya akredite kuruluşlarından alınmış kullanımına uygunluğunu tevsik eden belgeye sahip mobil veya sabit test ve kalibrasyon cihazına sahip olacak. Test ve kalibrasyon cihazı ile ilgili belirtilen uygunluk belgesi Bakanlık bünyesinde yapılacak incelemeler sonucunda da verilebilecek. 

Bakanlığın belirlediği usul ve esaslara göre servisler için takograf cihazlarına yönelik eğitim sonunda sertifika alınırken, değişiklikle, servis hizmeti için yetki belgesi alacak kişinin geçerli bir eğitim sertifikasına sahip olması gerekmeyecek. Serviste bulunan sorumlu ve teknik personel için eğitim sertifikası şartı da kaldırıldı.Yapılan Değişiklikler aşağıdaki gibidir;

 
MADDE 1 – 14/2/2012 tarihli ve 28204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ç) ve (j) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yeni: b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”
Eski: b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ç) Faal hale getirme: Takograf cihazının tamamen çalışır hale geçmesi ve güvenlik fonksiyonları da dahil olmak üzere, bütün fonksiyonlarını yerine getirmesini,
j) Takograf cihazı kalibrasyon belgesi: Takograf cihazının kalibrasyonunun yapılmasını müteakip, servislerce düzenlenecek olan; montaj etiketiyle aynı seri numarasını haiz, taklit edilmeyi önleyici hologram bulunan, takograf cihazı imalatçısı tarafından servislere verilecek veya aynı özelliklere sahip ve servis tarafından hazırlanan belgeyi,
 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinin (1) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
ğ) Servis sorumlusuna ait;
1) Öğrenim belgesinin il müdürlüğü tarafından yapılmış “ASLI GİBİDİR” onaylı fotokopisi.
2) T.C. kimlik numarası beyanı.
3) Noterden alınmış imza sirkülerinin aslı veya il müdürlüğü tarafından yapılmış “ASLI GİBİDİR” onaylı fotokopisi.
4) Servis hizmeti verilecek takograf cihazı için 10 uncu maddede belirtilen teknik eğitim sonrasında düzenlenen eğitim belgesinin sureti.


MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Servis sorumlusu ve teknik personelin eğitimi
MADDE 10 – (1) Servisler; servis sorumlusu ve teknik personel eğitimlerini güncellemek için bu maddede belirtilen hususları sağlamak zorundadır.
(2) Bu eğitim teknik ve idari olmak üzere aşağıda belirtilen aşamalardan oluşur:
a) Teknik eğitim: İçeriğinin Bakanlık tarafından onaylandığı ve gerekli görüldüğünde Bakanlığın gözetimi ve denetimi altında gerçekleştirilen; takograf cihazı imalatçısı veya imalatçının uygun gördüğü yer tarafından veya servis sorumlusu kriterlerini taşıyan ve eğitim vereceği takograf cihazı için imalatçısından veya imalatçının uygun gördüğü yerden alınan eğitim sertifikaları bulunan bir eğiticisi olan ve 8/3/2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir özel öğretim kursları tarafından veya gerekli görüldüğü durumlarda Bakanlık tarafından servis sorumlusu ve teknik personele verilen eğitim.
b) İdari eğitim: Nisan-Mayıs ve Kasım-Aralık dönemlerinde Bakanlık tarafından, aynı yıl içinde teknik eğitim almış olan servis sorumlusu ve teknik personele verilecek eğitim. Bakanlık bu eğitimin dönem sayısı ve tarihinde değişiklik uygulayabilir.
(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen eğitimleri tamamlayan servis sorumlusu ve teknik personele Bakanlık tarafından eğitim belgeleri düzenlenir. Verilen periyodik eğitimler dönemsel olarak takip edilir ve geçerlilik süresi iki yıldır.
(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, servis sorumlusu veya teknik personel olarak yetkilendirilen kişiler, yetkilendirmeye konu belgenin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde idari eğitim almak zorundadır.
 
 
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
Yeni: “MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”
Eski: MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
 
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan 13 üncü madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
Yeni: “13) Takograf cihazları için, Avrupa Birliği ülkelerinden birinin; takograf otoritesi, takograf yetkili servisleri konusundaki otoritesi veya akredite kuruluşlarından alınmış kullanımına uygunluğunu tevsik eden belgeye sahip mobil veya sabit test ve kalibrasyon cihazı. Test ve kalibrasyon cihazı ile ilgili bu maddede belirtilen uygunluk belgesi Bakanlık bünyesinde yapılacak incelemeler sonucunda da verilebilir.”
Eski: 13) Takograf cihazları için,  Avrupa Birliği ülkelerinden birinin; takograf otoritesi, takograf yetkili servisleri konusundaki otoritesi veya akredite kuruluşlarından alınmış kullanımına uygunluğunu tevsik eden belgeye sahip mobil veya sabit test ve kalibrasyon cihazı.
 
 
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin EK-2’sinde yer alan “BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI” ibaresi “SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI” şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.