Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması

09.07.2019

Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ paylaşıldı.

28209 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/12)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi.
“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(8) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, birinci fıkrada belirtilen belgeler ilgili elektronik kayıt sistemlerinden sağlanabilir.”
 
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, dördüncü fıkrada belirtilen belgeler ilgili elektronik kayıt sistemlerinden sağlanabilir.”
 
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
 
MADDE 5 – Bu Tebliğin;
a) 1 inci ve 4 üncü maddeleri yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, yürürlüğe girer.