Kağıtsız Gümrük İşlemleri

31.07.2019

Gümrük Yönetmeliği'nde, 24.05.2019 tarihinde yapılan değişiklikle ihracat beyannameleri ile uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Bakanlıkça belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kağıt ortamında onaylanması gerekenler dışındaki belgelerin gümrük idaresine kağıt ortamında ibraz edilemeyecektir.
 
Bu sebeple dikkat edilcek olan hususlar şöyledir;
 
- Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile elektronik ortamda paylaşılan ihracata ilişkin gümrük beyannamesi elektronik olarak; bu beyanname eki belgeler ise belge aslının bulunduğu ortama göre kağıt veya elektronik olarak beyanın bağlayıcılığı çerçevesinde, her bir beyanname itibariyle, sonradan yapılacak kontrollere imkan sağlayacak şekilde Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde ihracatçı tarafından saklanacaktır.
 
- İhracat beyannameleri ilgili memur tarafından e-imza ile imzalanacağı, e-imzalı nüshaya da ilgili ihracatçı tarafından mükellef yetkisi ile GET-APP Uygulaması üzerinden ulaşılabilecektir.
 
- 20 Ağustos 2019 tarihine kadar ihracat beyannamesinin hem kağıt ortamında hem de elektronik ortamda muayene memurunca imzalanmasına devam edileceği, bu tarihe kadar ihracat beyannamesinin kağıt ortamında verilmesi durumunda halihazırda yapılan ibraz ve arşivleme işlemlerinin aynı şekilde yürütüleceği; bu tarihten itibaren Gümrük Yönetmeliği'nin 112'nci maddesinin 9'uncu fıkrası uyarınca ihracatçı ve gümrük idaresince elektronik ortamda arşivleme yapılacaktır.
 
 
- 20 Ağustos 2019 tarihinden sonra ihracat beyannamesi sadece elektronik ortamda imzalanarak gümrük idaresine iletileceği, halihazırda veri giriş salonlarında yapılmakta olan işlemler Ticaret Bakanlığı web sayfası "E-işlemler/Elektronik beyanname" menüsünden e-imza kullanılarak yapılacaktır.
 
- 20 Ağustos 2019 tarihinden sonra ihracat beyannamesinin kağıt nüshasının, gümrük idarelerince yükümlüsüne ya da herhangi bir kurum/kuruluşa verilmeyecektir.
 
- e-imzalı olarak elektronik ortamda düzenlenen ihracata ilişkin gümrük beyannamesi ücretlendirilmesinin 20 Ağustos 2019 tarihinden itibaren Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 2019/5 sayılı Genelgesi uyarınca yapılacaktır.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılmasının ve sürecin titizlikle izlenerek herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda dijitalgumrukdestek@ticaret.gov.tr adresine iletilmesi ve yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.